ข่าวสารโรงเรียน


งานประกันคุณภาพโรงเรียน

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
- SAR 61 ขั้นพื้นฐาน
- SAR 62 ขั้นพื้นฐาน
- กราฟ O-net 62 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
- กราฟ O-net 62 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
- กราฟ O-net 62 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
- กราฟ O-net 62 ทุกระดับชั้น
- SAR 60 อนุบาล
- SAR 61 ระดับอนุบาล
- SAR 62 ระดับอนุบาล
- SAR 63 รายงานประจำปี
- ประกาศค่าเป้าหมาย63
- ประกาศค่าเป้าหมาย63 ระดับอนุบาล
- ประกาศค่าเป้าหมาย64
- ประกาศค่าเป้าหมาย64 ระดับอนุบาล
- SAR 63 ฉบับรับรองแล้ว
- ประกาศค่าเป้าหมาย65 ระดับอนุบาล
- ประกาศค่าเป้าหมาย65 ขั้นพื้นฐาน
- SAR 64 ฉบับรับรองแล้ว
- สารสนเทศโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ปีการศึกษา2564
- ประกาศค่าเป้าหมาย66 ระดับอนุบาล
- ประกาศค่าเป้าหมาย66 ขั้นพื้นฐาน
- SAR 65 ฉบับรับรองแล้ว