ปฏิทินโรงเรียน

13 ม.ค. 2557

ปฏิทินดำเนินงานโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ระดับมัธยมปลาย และ DB Smart ม.3
 


11 สิงหาคม หยุดเรียน
12 สิงหาคม หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
24 และ 26 กันยายน หยุดเรียนเพื่อเตรียมสอบปลายภาค
25 , 27 , 29 กันยายน สอบปลายภาค
19 ตุลาคม ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน และลงทะเบียนเรียนภาค 2
20 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2


หมายเหตุ ปฏิทินนี้อาจมีการปรับเปลียน ตามสถานการณ์โปรดติดตามเป็นระยะ

ปฏิทินดำเนินงานโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ระดับมัธยมต้น-ประถม-อนุุบาล11 สิงหาคม หยุดเรียน
12 สิงหาคม หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
24-25-26 กันยายน สอบปลายภาค
27-28-29 กันยายน กิจกรรมค่ายลูกเสือ / ค่ายจริยธรรม
20 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2