ปฎิทินโรงเรียน [ calendar ]

ปฎิทินวันทำงาน และวันหยุดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
ชั้น ม. 3 DB-SMART และมัธยมปลาย

วัน - เดือน - ปี
กำหนดการ งาน
16-17-18 ก.ค. 2558 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
30 ก.ค. 2558 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
31 ก.ค. 2558 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
1 ส.ค. 2558 หยุดเรียน
12 ส.ค. 2558 หยุดเรียนวันแม่
1 , 3 และ 5 ต.ค. 58 สอบปลายภาค
26 ต.ค. 2558 เปิดภาคเรียนที่ 2

ปฎิทินวันทำงาน และวันหยุดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
ระดับอนุบาล - มัธยมต้น
Download