ข้อมูลโรงเรียน [ Information ]


สถานะของโรงเรียน เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดำเนินงานโดยมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย


ปรัชญาของโรงเรียน
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุ่งส่งเสริมเยาวชนให้สมบรูณ์แบบ ตามแนวทางแห่งความจริงส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและ ศักยภาพภายในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อที่ จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีขอ


ข้อมูลโรงเรียน (ภาษาจีน )