รายชื่อบุคลากรโรงเรียน [ news ]

คณะผู้บริหารโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
อธิการ
บาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์
รองอธิการลงนามแทนผู้
รับใบอนุญาต
บาทหลวงปราโมทย์ รุจิเกียรติกำจร
ศษ.บ. , พบ.ม.
ผู้อำนวยการ
บาทหลวง ดร.สมิต แดงอำพันธ์
ผู้บริหารการเงิน
บาทหลวงสมชาติ ผิวเกลี้ยง
ศษ.บ.

รองผู้อำนวยการ / บริหารงาน
นายณัทพงศ์ ต้นคำใบ
ค.ม.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้าสายระดับ ม.ต้น
นายวินัย ทีหอคำ
ค.บ. , กศ.ม.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้าสายระดับประถมศึกษา
นายเทอดเกียรติ คำดีบุญ
ค.บ.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายนพรัตน์ หว้านเครือ
ค.บ.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายแผนงาน
นายเอกพล ปริปุรณะ
ศษ.ม.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้าสายระดับอนุบาล
นางลัดดาวรรณ ไทยลำภู
ศษ.บ.

 

รายชื่อคณาจารย์ระดับ ม.ปลาย
ลำดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ
1 บาทหลวงปราโมทย์ รุจิเกียรติกำจร ศษ.บ., พบ.ม.
2 นางกนิษฐา อรรคสีวร ค.บ., รป.ม.
3 นส.สุพิชญา กมลรัตน์ วท.บ.
4 นายไพศาล ภาโนมัย วท.บ., วท.ม.
5 นส.กษิรา แห้วโสม วศ.บ.
6 นายภัทรพล วิโย ศษ.บ., ศษ.ม.
7 นางชุติวรรณ์ ชมพจนานันท์ ค.บ.
8 นายศุภกิจ จริยาวัฒนรัตน์ วศ.บ.
9 นส.พิชญ์สุกานต์ ตั้งสุขเกษมสันต์ วศ.บ., กศ.ม.
10 นางภัคจิรา ฝ่ายดี ศศ.บ., ศศ.ม.
11 นางศศิธร ภูมิทัต น.บ.
12 นายสุรเพชร วงษ์บุญชา วท.บ.
13 นายปรัชญา ธารานภาไพศาล วศ.บ.
14 นายอนิวัฒน์ จุปะมัดถา วศ.บ.

 รายชื่อคณาจารย์ระดับมัธยมต้น
ลำดับ ชื่อ - สกุล

วุฒิ

1
นายณัทพงศ์
ต้นคำใบ
ศษ.บ.,ป.บัณฑิต
2
นายวินัย
ทีหอคำ
ค.บ.,กศ.ม.
3
นางชัญญา
เรืองผล
ค.บ.
4
นางสุจิตรา
สีดาหัวดี
ค.บ.
5
นางชำนิ
โคตรบุตร
ค.บ.
6
นางสายสมร
โสภาคำ
ค.บ.
7
นางจิรภา
คุณล้าน
ศษ.บ.
8
นายพิชัย
ชมพูจันทร์
ค.บ.
9
นายนิเลิศ
สารบุญ
ค.บ.
10
นายพันทวี
กลิ่นอุบล
ค.บ.
11
นายวิษณุ
เรืองผล
ค.บ.
12
นายนิวัฒน์
หว้านเครือ
วท.บ.
13
นายนพดล
ประคองธรรม
ค.บ.
14
นส.สิริฉัตร
ทองดี
ค.บ.
15
นายอดุลย์
บุญหนา
ศ.บ.
16
นส.มัชฺฌิมา
ขวาโยธา
ค.บ.
17
นส.หงษ์นภา
เล่าสุอังกูร
วท.บ.
18
นส.บุบผา
พรหมบุตร
วท.บ.
19
นส.บุษรา
ชาหอมชื่น
ศษ.บ., ศษ.ม.
20
นส.ประภาเพ็ญ
เล่าสุอังกูร
วท.บ.
21
นส.อรวรรณ
พรมเลิศ
วท.บ.
22
นายณัฐพล
หงษ์คง
วท.บ.
23 นส.นิตยา โคตรสี วท.บ.
24 นส.กรวิภา อุดชาชน วท.บ.
25 นายปิยหนึ่ง กิตติพาณิชยกุล ค.บ.
26 นส.วณิกกุล ประสานศรี สศ.บ.
27 นายบพิธ การุญญเวทย์ ค.บ.


รายชื่อคณาจารย์ระดับประถมปลาย
ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
1 นายเทอดเกียรติ คำดีบุญ ค.บ.
2 นางอาพร บุตรโคตร ค.บ.
3 นส.จุฬาพร ขันทะโฮม ค.บ.
4 นส.ศิริวรรณ อุปฮาต วท.บ.
5 นางมาลี โภคาพาณิชย์ ค.บ.
6 นายพิบูลย์ โพธิวรรณ ค.บ.
7 นางประภัสสร อินมียืน ศษ.บ.
8 นางภัสรา พุทธเพาะ ค.บ.
9 นายคมสันต์ ป้องศรี ค.บ.
10 นส.กฤษฎาพร โกศิลา ศศ.บ.
11 นส.กนกอร ชำนาญกิตติศักดิ์ วท.บ.
12 นายสมชัย ไตรวรรณทวี ค.บ.
13 นายเอกพล ปริปุรณะ ค.บ.
14 นส.วีวา หาไชย ค.บ.
15 นางอุศนา นาดี ค.บ.
16 นายธานี เวียงคำ ค.บ.
17 นส.บุญญลักษณ์ มุกดาม่วง ศษ.บ.
18 นางทิภานันท์ คำเกาะ ค.บ.
19 นางสุวิมล อินทรสงเคราะห์ ศศ.บ.
20 นส.พรกนก อินทะกนก ศศ.บ.


รายชื่อคณาจารย์ระดับประถมต้น
ลำดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ
1
นายนพรัตน์ หว้านเครือ
ค.บ.
2 นางดุษณี สุวดินทร์กูร ค.บ.
3 นางสำอางค์ เรียงจันทร์ ค.บ.
4 นางมัทนา ชมภูจันทร์ ค.บ.
5 นส.นพรดา อุปฮาต ศศ.บ.
6 นายพิชิต ชมภูจันทร์ ค.บ.
7 นางไพรวรรณ ทิพม่อม ศศ.บ.
8 นส.ทิพย์สุดา บุตดามา ค.บ.
9 นางฉวีวรรณ เมืองผาง ค.บ.
10 นางกิตติพงษ์ จันทร ค.บ.
11 นางอิสราภรณ์ ปริปุรณะ ค.บ.
12 นางฉวีวรรณ ไตรวรรณทวี ศษ.บ
13 นางรัตนาภรณ์ จันทรวงศ์ ศศ.บ.
14 นส.ดวงพร สิงห์แดง ค.บ.
15 นายสุนทร อยู่สุวรรณ ค.บ.
16 นางกัลยรัตน์ วงศ์ตระกูลกานต์ บธ.บ
17 นางจิตตกา สุกัลป์ ค.บ.
18 นส.กานดา สุขนุ่ม ศป.บ.
19 นางธนิดา ป้องศรี ค.บ.
20 นส.กนกพร เจียมทอง ค.บ.
21 นางรัตนาภรณ์ พุ่มอรุณ ค.บ.
22 นส.ชลธิชา โพธิกด ศศ.บ.
23 นางนันทภัค ชีพจำเป็น ค.บ.

รายชื่อคณาจารย์ระดับอนุบาล
ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
1 นางลัดดาวรรณ ไทยลำภู ศษ.บ.
2 นางอรพินท์ ต้นคำใบ ค.บ.
3 นางเกตุไพรวรรณ ชั่งดี ค.บ.
4 นางปุญญนุช พรหมสาขาฯ ค.บ.
5 นางศิริรัตน์ ศรีบุรมย์ ค.บ.
6 นางศศิธร ฮวดคูณประเสริฐ ค.บ.
7 นางดาวเรือง คำดีบุญ ค.บ.
8 นางอำนวย เสริฐพานิช ค.บ.
9 นางวรณัน พานตะสี ค.บ.
10 นางสร้อยระหงษ์ หงษ์ทอง ค.บ.
11 นางรุ่งนภา ชิณเฮียง ค.บ.
12 นางจิตติมา กุลแก้ว ค.บ.
13 นางสมฤดี อัตศรี ค.บ.
14 นางพรพิมล ชิณเฮียง ค.บ.
15 นางลำดวน บุญอาจ วท.บ.
16 นางศิริพร กุลานุวัติ ค.บ.

อาจารย์ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
1 Mr.  ป.ตรี
2 Mr.  ป.ตรี
3 Mr. Dan Boyce (US) ป.ตรี
4 Mr.  ป.ตรี
5 Mr. ป.ตรี
6 Mr. Shawn R. Veltheim (US) ป.ตรี

อาจารยภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
1 Ms Zhang Miao (Hebei , China) ป.ตรี
2 Ms Du Yue (Hebei , China) ป.ตรี
3 Ms Li XiaoJuan (Guizhou , China) ป.ตรี
4 Ms Tan Jiao (Hebei, China) ป.ตรี
5 Ms Li Shuqin(Yunnan, China) ป.ตรี
6 Ms Huang Feng (Yunnan, China) ป.ตรี

พี่เลี้ยงระดับอนุบาล
ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
1 นส.ธวัณกร สุขวาปี ปวส.
2 นส.นิอร เนาวะดี ปวส.
3 นางประกาย พลสุวรรณ์ ม.6
4 นส.สุเพ็ญพรรณ น้อยน้ำคำ ม.6
5 นส.จริยา วิจารณรงค์ ปวส.
6 นางธวัลรัตน์ แก้วดอนรี ปวส.
7 นางรดาพร โชปัญญา ม.6
8 นางชลิตา ขวาโยธา อ.ปฐมวัย
9 นางพรรณี โชปัญญา ม.6
10 นส.ดอกแก้ว วงศ์จันทร์ ม.6
11 นส.ชนาภา ลุนบง ม.3
12 นส.วิรัตน์ เนาวะดี ปวส.
13 นส.อรอุมา บัวป่า ม.6

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน
ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
1 น.ส.วนิดา ต้นคำใบ ศศ.บ.
2 น.ส.วลัยทิพย์ แก้วหาวงศ์ บธ.บ.